Nasze przedszkole


Serdecznie witamy!

Niepublicznym Przedszkolem jesteśmy od września 2013 roku. Wcześniej prowadziliśmy Kreatywną Salę Zabaw, gdzie zdobyliśmy sympatię i zaufanie naszych podopiecznych oraz ich rodziców. Domowa atmosfera, jaka panuje w naszym przedszkolu, wpłwa na ich dobre samopoczucie.

Z miesiąca na miesiąc dzieci przybywa, a my jesteśmy dumni i szczęśliwi, że zarówno dzieci, jak również ich rodzice polubili naszą Planetę Dzieci.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w rozporządzeniach, wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych, potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji

- budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe

- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek

- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

- troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych

- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

- kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej

- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich w ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

W ramach opłaty stałej prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, rytmikę oraz tańce - na tych zajęciach dzieci poznają różnego rodzaju tańce oraz poprzez zabawę uczą się wielu różnych choreografii taneczno-ruchowych dostosowanych wiekowo do umiejętności grupy. Oprócz tego w swojej ofercie mamy również kółko matematyczne (starszaki), zajęcia plastyczne i muzyczne. Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia dzieci kształtują swoją postawę, koncentrację, świadomość oraz koordynację ciała. Zajęcia taneczne uczą dzieci muzykalności (w tym poczucia rytmu) przez wykonywanie ćwiczeń do muzyki, poznają motorykę swojego ciała, rozwijają wyobraźnię i pamięć ruchową, a poprzez przygotowanie do występów dodają dzieciom odwagi i motywują do działania oraz wyrażenia siebie poprzez taniec i ruch. To wszystko w formie zabawy i podczas pobytu dziecka w przedszkolu bez dodatkowych opłat!

 Wykwalifikowana kadra dba o bezpieczeństwo i rozwój pociech uczęszczających do naszej „Planety”. Grupy nie są duże co pozwala na lepszy kontakt z każdym dzieckiem i indywidualną pracę z nim.

Facebook YouTube

PLANETA DZIECI, 44-190 Knurów, ul. 1-go Maja 62 Tel. 502 501 984